Session และ User ต่างกันอย่างไร

Session และ User ต่างกันอย่างไร

Session: หมายถึง การเข้าชมเว็บไซต์โดยผู้ใช้งาน ซึ่งจะถูกนับเป็น 1 session เมื่อผู้ใช้งานเข้าชมเว็บไซต์ครั้งแรก หรือเมื่อผู้ใช้งานกลับมาเข้าชมหลังจากหยุดชั่วคราว เช่น การเปิดเว็บไซต์เป็นครั้งแรกในวันนั้น หรือเมื่อผู้ใช้งานหยุดชั่วคราว และกลับมาเข้าชมเว็บไซต์อีกครั้งในวันเดียวกัน การวัดผลด้วย Session จะช่วยให้เราเข้าใจถึงจำนวนครั้งที่ผู้ใช้งานเข้าชมเว็บไซต์ และการกระทำต่างๆ ของผู้ใช้งานในแต่ละ Session เช่น การเข้าชมหน้าเว็บไซต์ต่างๆ การใช้บริการ หรือการซื้อสินค้า เป็นต้น

 

User: หมายถึง ผู้ใช้งานที่เข้าชมเว็บไซต์ โดยจะถูกนับเป็น 1 user เมื่อผู้ใช้งานเข้าชมเว็บไซต์ครั้งแรก และจะถูกเก็บไว้ในระบบของ Google Analytics ในเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อให้เราสามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้งานในระยะยาวได้ การวัดผลด้วย User จะช่วยให้เราเข้าใจถึงจำนวนผู้ใช้งานที่เข้าชมเว็บไซต์ และสามารถสรุปค่าเฉลี่ยการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน

ข้อดีและข้อเสียของการใช้ Session

การเลือกวัดผลด้วย Session หรือ User จะต้องพิจารณาความต้องการของธุรกิจ และวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ และวางแผนการทำ SEO โดยละเอียดอย่างถ่องแท้ โดยแต่ละอย่างจะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน ดังนี้

 

 

Session และ User ต่างกันอย่างไร

ข้อดีของ Session

 • ช่วยให้เราเข้าใจถึงประสิทธิภาพการโหลดหน้าเว็บไซต์ได้อย่างชัดเจน
 • ช่วยให้เราปรับปรุงเว็บไซต์ให้โหลดเร็วขึ้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ช่วยให้เราเข้าใจถึงเว็บไซต์ ที่ผู้ใช้งานเข้าชมมากที่สุด

ข้อเสีย Session

 • ไม่สามารถระบุได้ว่า ผู้ใช้งานเป็นคนเดียวกันหรือไม่
 • ไม่สามารถแยกแยะได้ว่า ผู้ใช้งานเข้าชมเว็บไซต์ไปกี่ครั้ง

ข้อดีและข้อเสียของการใช้ User

ข้อดีของ User

 • ระบุคนที่เข้าใช้งานได้
 • ช่วยให้เราเข้าใจถึงพฤติกรรม การใช้งานของผู้ใช้งาน ได้อย่างละเอียด
 • ช่วยให้เราเข้าใจถึงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ในระยะยาว
 • ช่วยให้เราวิเคราะห์ และปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ได้ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน

ข้อเสียของ User

 • ไม่สามารถระบุได้ว่าผู้ใช้งานมาจากที่ไหน
 • ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าผู้ใช้งานเข้าชมหน้าเว็บไซต์ไปกี่ครั้ง